Mae Loto Lwcus yn cael ei ddarparu ar y cyd gan Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy ('yr Hyrwyddwr') a Gatherwell Ltd ('Gatherwell'). Ystyrir yr Hyrwyddwr a Gatherwell yn rheolwyr data, sy'n golygu bod y ddau sefydliad yn penderfynu pa wybodaeth y mae angen ichi ei darparu i'r Loteri.

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch data

Eich enw, eich cyfeiriad, eich cyfeiriad e-bost a'ch dyddiad geni ydy'r wybodaeth y mae angen i Gatherwell ei chasglu i'ch galluogi i gymryd rhan yn y Loteri. Mae angen i ni gael y wybodaeth hon i gadarnhau eich oedran a'ch hunaniaeth i sicrhau eich bod chi'n ddigon hen i gymryd rhan (16 oed ar hyn o bryd ar gyfer y Loteri hon) ac i reoli'ch cyfrif Loteri. Byddwn ni hefyd yn casglu manylion talu oddi wrthych chi i'ch galluogi i dalu am eich tocynnau loteri. Os nad ydych chi eisiau rhoi'r wybodaeth hon, yn anffodus ni fyddwch chi'n gallu cymryd rhan yn y Loteri.

Yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond y data personol rydych chi'n ei rhoi i ni fydd gennym ni. Y sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'ch data personol yw eich bod wedi rhoi'ch cydsyniad a/neu ei bod er budd cyfreithlon i ni wneud hynny gan na fyddem ni'n gallu gweithredu'r Loteri hebddyn nhw, ac nid yw hyn yn effeithio ar eich hawliau na'ch rhyddid.

Mae gennych chi hawl i dynnu'ch cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg, a gallwch chi wneud hyn trwy roi gwybod i ni yn ysgrifenedig trwy e-bost i [email protected]. Os y byddwch chi'n tynnu'ch cydsyniad yn ôl, ni fydd hyn yn effeithio ar gyfreithlondeb unrhyw brosesu yr oedd gennym ni gydsyniad iddo cyn ichi ei dynnu yn ôl.

Bydd Gatherwell Ltd yn rhannu'ch enw, eich cyfeiriad, eich dyddiad geni a'ch cyfeiriad e-bost â Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy a'r Achosion Da y byddwch chi'n dewis eu cefnogi er mwyn galluogi'r Achos Da i ddeall ei sail cefnogwyr. Gall yr Achos Da hefyd ddefnyddio'r wybodaeth hon i gyfathrebu â chi ynglŷn â'r loteri os y byddwch chi'n cydsynio i hynny.

Nid ydyn ni'n defnyddio unrhyw gyfrifiaduron neu ddulliau awtomataidd i wneud penderfyniadau amdanoch chi ar sail y wybodaeth rydych chi'n ei darparu. Nid ydyn ni'n rhannu gwybodaeth â thrydydd partïon fel mater o drefn mewn gwledydd eraill, ond rydyn ni'n defnyddio meddalwedd sy'n cael ei westeio ar gwmwl.

Rydyn ni'n cadw'ch gwybodaeth gyhyd ag sydd ei hangen i'ch galluogi i gymryd rhan yn y Loteri yn unig. Fel rheol, rydyn ni'n cadw data am 3 blynedd ar ôl gweithgarwch diwethaf y defnyddiwr ar y wefan. Gan fod yna warant oes ar gyfer defnyddwyr Debyd Uniongyrchol rydyn ni fel rheol yn cadw data'r defnyddiwr hwn am 7 mlynedd.

Mae gennych chi nifer o hawliau cyfreithiol o ran eich data personol, sef: hawl i gael gwybod am sut y maen nhw'n cael eu defnyddio a pham; hawl mynediad i'r data i weld a ydyn ni'n gweithredu'n gyfreithlon ac, mewn rhai achosion, hawl i'w cywiro neu eu cael wedi'u dileu; hawl i gyfyngu ar faint rydyn ni'n eu prosesu; hawl i gludadwyedd data; a hawl i wrthwynebu penderfynu awtomataidd.

Sut Rydyn Ni’n Defnyddio Cwcis

Ffeiliau testun bach iawn ydy cwcis, ac maen nhw’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur pan rydych chi’n mynd i rai gwefannau.

Rydyn ni’n defnyddio cwcis i helpu i adnabod eich cyfrifiadur fel ein bod ni’n gallu llunio’ch profiad defnyddiwr yn benodol i chi, olrhain cynnwys basgedi siopa a chofio lle rydych chi yn y broses archebu.

Gallwch chi analluogi unrhyw gwcis sydd eisoes wedi’u storio ar eich cyfrifiadur, ond mae’n bosibl y bydd hyn yn atal ein gwefan rhag gweithio’n iawn.

Mae’r canlynol yn gwbl angenrheidiol i weithredu ein gwefan.

Bydd y wefan hon:

  • Yn cofio eich bod wedi mewngofnodi a bod eich sesiwn yn ddiogel. Mae’n rhaid ichi fod wedi mewngofnodi i allu cwblhau archeb.

Nid yw’r canlynol yn gwbl angenrheidiol, ond mae gofyn eu cael i roi’r profiad defnyddiwr gorau ichi a hefyd i ddweud wrthym ni pa dudalennau sydd fwyaf diddorol ichi (yn ddienw).

Cwcis Gweithredol

Bydd y wefan hon:

  • Yn olrhain y tudalennau rydych chi’n mynd iddyn nhw trwy Google Analytics.

Ni fydd y wefan hon:

  • Yn rhannu gwybodaeth bersonol ag unrhyw drydydd partïon.